ZAKŁAD  TELEDETEKCJI

 

Wojskowa  Akademia  TechnicznaWydział  ElektronikiInstytut  RadioelektronikiZakład  Teledetekcji

 

PODSTAWY  TELEDETEKCJI

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

 

ARTYKUŁY, REFERATY ORAZ INNE MATERIAŁY DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ TELEDETEKCJI

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ TELEDETEKCJI

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ AUDYTORYJNYCH

 

BIEŻĄCE PUNKTY ORAZ OCENY

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO

STUDIA NIESTACJONARNE

SYLABUS PRZEDMIOTU PODSTAWY TELEDETEKCJI. STUDIA NIESTACJONARNE

 

 

Niestacjonarne studia pierwszego stopnia

 PODSTAWY  TELEDETEKCJI

 

semestr

forma zajęć, liczba godzin/rygor
(x - egzamin, + - zaliczenie, uo – ocena uogólniona, # – projekt

punkty ECTS

razem

wykłady

ćwiczenia

laboratoria

projekt

seminarium

 

28

14/+

6/uo

8/uo

-

-

3

 

  

L.p.

Tematy ćw. rachunkowych

Prowadzący N.A.

1

Metody przeszukiwania przestrzeni oraz
fizyczne zasady wykrywania obiektów

Marian ŁAPIŃSKI
bud. 80,
tel. 683 7484

2

Pomiar odległości oraz prędkości radialnej obiektu

Marian ŁAPIŃSKI
bud. 80,
tel. 683 7484

3

Skuteczna powierzchnia obiektu, zasięg radaru

Marian ŁAPIŃSKI
bud. 80,
tel. 683 7484

 

  

L.p.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych

Prowadzący N.A.

1

Sensory akustyczne

Mateusz PASTERNAK
bud. 80, tel. 683 7667

2

Elementy sonolokacji

Mateusz PASTERNAK
bud. 80, tel. 683 7667

3

Radar pierwotny w systemie kierowania ruchem lotniczym

Janusz KARCZEWSKI
bud. 80, tel. 683 9526

4

Radar geofizyczny

Marian ŁAPIŃSKI
bud. 80,
tel. 683 7484

 

 

ZASADY  ZALICZENIA  PRZEDMIOTU

PODSTAWY  TELEDETEKCJI

na  studiach  niestacjonarnych

 

Ilość pkt możliwa do uzyskania
po jednym ćwiczeniu

Ilość pkt możliwa do uzyskania
po wszystkich zajęciach

6 h ćw. rach.
3*2h

od 1 do 3 pkt

od 3 do 9 pkt po trzech ćw.

8 h ćw. lab.
4*2h

od 1 do 3 pkt

od 4 do 12 pkt po czterech ćw.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie:

  • min 4 pkt. z ćw. rach. oraz obecność na wszystkich zajęciach,

  • min 5 pkt. z ćw. lab. oraz obecność na wszystkich zajęciach.

 W przypadku nieobecności na ćw. rach. lub laboratoryjnych trzeba dane ćwiczenie zaliczyć zgodnie z zaleceniami prowadzącego nauczyciela akademickiego.

Z testu z wykładów można otrzymać od zera do 10 pkt..

Do zaliczenia tego rygoru wymaga się uzyskania min 2 pkt..

Zasada wystawiania oceny końcowej za przedmiot przedstawiona jest w poniższych tabelach.

 

Rygor Ilość pkt.
ćw. rach. 4-9
ćw lab. 5-12
zal. wykładów 2-10
suma pkt. 11-31

 

Ilość pkt. Ocena
11-14 3
15-17 3,5
18-20 4
21-23 4,5
24-31 5

 

W przypadku przekroczenia przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej przez sumę punktów za ćw. rach. oraz ćw. lab. progu 15 punktów oraz obecności na ww. zajęciach, można nie przystępować do zaliczenia wykładów. Ocena końcowa będzie wtedy wystawiona zgodnie z powyższą tabelą w terminie zerowym.

Jeżeli wynikająca z powyższej tabeli ocena nie satysfakcjonuje studenta, to można ją poprawiać w rezultacie przystąpienia do testu z wykładów.

Jednak wtedy ten rygor trzeba zaliczyć przynajmniej na 2 pkt., a końcowa ocena wynikać będzie z sumy punktów za wszystkie rygory.

W przypadku uzyskania z testu mniejszej ilości pkt niż 2, ocena za przedmiot będzie 2 (ndst.).

 

 
 

Webmaster: Tomasz.Orzechowski@wat.edu.pl, tel:(48 22) 683 79 00