ZAKŁAD  TELEDETEKCJI

 

Wojskowa Akademia TechnicznaWydział ElektronikiInstytut RadioelektronikiZakład Teledetekcji

 

PODSTAWY  TELEDETEKCJI

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

 

ARTYKUŁY, REFERATY ORAZ INNE MATERIAŁY DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ TELEDETEKCJI

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ TELEDETEKCJI

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ AUDYTORYJNYCH

 

BIEŻĄCE PUNKTY ORAZ OCENY

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO

STUDIA STACJONARNE

SYLABUS PRZEDMIOTU PODSTAWY TELEDETEKCJI. STUDIA STACJONARNE

Zasady realizacji oraz zaliczania ćwiczeń laboratoryjnych w Laboratorium Teledetekcji

Zasady zaliczenia przedmiotu PODSTAWY TELEDETEKCJI

Informacje nt. ćwiczeń audytoryjnych oraz laboratoryjnych (tematy, osoby prowadzące, adresy)

 

 

Zasady realizacji oraz zaliczania ćwiczeń laboratoryjnych

w Laboratorium Teledetekcji

 

1) SPRAWY  ORGANIZACYJNE

Na dziesięć dni przed rozpoczęciem ćwiczeń laboratoryjnych starosta grupy udaje się do osoby w pokoju nr 12 (lub 11) w budynku 80, której przedstawia wykaz stanu osobowego grupy szkoleniowej. Tam też starosta uzyska informacje organizacyjne na temat ćwiczeń realizowanych w laboratorium. Dotyczą one terminów ćwiczeń, czasu trwania oraz miejsca wykonywania ćwiczeń, nazwisk nauczycieli akademickich prowadzących poszczególne ćwiczenia i podziału grupy na podgrupy szkoleniowe. Ponadto przekazane zostaną zalecenia na temat przepisów BHP oraz szczegółowe informacje określające zasady realizacji i zaliczenia poszczególnych ćwiczeń. Do niektórych ćwiczeń wydane / wypożyczone zostaną staroście instrukcje odnoszące się do wybranych stanowisk.

Student przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych powinien:

 • zapoznać się z tematami i planem ćwiczeń laboratoryjnych,

 • pobrać w bibliotece WAT lub od prowadzącego zajęcia (jeśli brak jest skryptu w bibliotece) skrypty - instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych; dotyczy to tych ćwiczeń do których starosta nie otrzyma dokumentacji dla grupy,

 • przygotować się merytorycznie do ćwiczenia na podstawie instrukcji, notatek z wykładów oraz ćwiczeń rachunkowych, literatury zalecanej do wykonania danego ćwiczenia laboratoryjnego,

 • zapoznać się z niniejszymi zasadami oraz instrukcją BHP potwierdzając to własnoręcznym podpisem przed rozpoczęciem pierwszego ćwiczenia laboratoryjnego,

 • przygotować (zgodnie ze wzorem podanym w instrukcji) protokół pomiarowy (jeden dla podgrupy szkoleniowej) zawierający typową tabelę nagłówkową, schemat blokowy układu pomiarowego, wykaz przyrządów oraz tabele wyników i obliczeń; protokoły mogą się znacznie różnić, w zależności od ćwiczenia.

 

2) PRZEBIEG  ĆWICZENIA

Na pięć minut przed zajęciami starosta grupy składa w pracowni sprawozdania i ewentualne dodatkowe opracowania z poprzednio wykonywanego ćwiczenia laboratoryjnego. Sprawozdania te podlegają sprawdzeniu przez prowadzącego ćwiczenie.

Prowadzący ćwiczenie laboratoryjne na wstępie przeprowadza sprawdzian przygotowania studentów do ćwiczenia, który polega na ocenie znajomości podstaw teoretycznych dotyczących danego ćwiczenia, celu badań oraz metodyki wykonywanych pomiarów. Studenci, którzy zaliczą sprawdzian są dopuszczeni do wykonywania bieżącego ćwiczenia laboratoryjnego. Oceny / punkty uzyskane ze sprawdzianu stanowią część składową oceny / punktów za dane ćwiczenia laboratoryjne.

Brak zaliczenia sprawdzianu powoduje konieczność jego poprawienia i oznacza brak dopuszczenia do wykonywania danego ćwiczenia laboratoryjnego. W wyjątkowych przypadkach, jeśli wiedza zaprezentowana przez studenta w czasie sprawdzianu nie upoważnia do uzyskania oceny pozytywnej, ale jest wystarczająca do świadomego wykonywania pomiarów, prowadzący ćwiczenie może dopuścić studenta do wykonywania ćwiczenia warunkowo.

Zaliczanie zaległych sprawdzianów odbywa się w ramach konsultacji u prowadzącego dane ćwiczenie. Pierwszy termin wyznacza się w trakcie semestru, natomiast kolejne mogą być zaplanowane w sesji poprawkowej bądź w następnym semestrze. Minimalny odstęp czasowy między kolejnymi terminami zaliczania sprawdzianów nie może być krótszy niż jeden tydzień. Prowadzący ćwiczenie może wprowadzić ograniczenie górnego pułapu ocen / punktów możliwych do uzyskania w kolejnych podejściach.

Realizacja zaległych ćwiczeń (po zaliczeniu sprawdzianu) spowodowanych nieobecnością lub nieodpowiednim przygotowaniem do zajęć, odbywa się w terminach wyznaczonych przez nauczyciela akademickiego prowadzącego ćwiczenie. Pierwszy termin określa się w trakcie semestru, natomiast kolejne mogą być zaplanowane w sesji poprawkowej bądź w następnym semestrze. Minimalny odstęp czasowy między kolejnymi terminami realizacji ćwiczeń nie może być krótszy niż jeden tydzień.

Studenci dopuszczeni do wykonywania ćwiczenia laboratoryjnego po zajęciu stanowisk dzielą między sobą czynności, które trzeba wykonać oraz zapoznają się z przyrządami pomiarowymi. Po zaznajomieniu się ze stanowiskiem i wysłuchaniu wytycznych dotyczących prowadzenia pomiarów, przystępują do wykonywania ćwiczenia.

Po zakończeniu pomiarów i obserwacji, studenci danej podgrupy przedstawiają prowadzącemu ćwiczenie protokół pomiarów do podpisu.

 

3) SPOSÓB  WYKONANIA  SPRAWOZDANIA  I  WARUNKI  ZALICZENIA  ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego jest traktowane jako dokument z przeprowadzonych badań. Każda podgrupa sporządza jedno sprawozdanie z danego ćwiczenia. Sprawozdanie należy opracować starannie i powinno ono zawierać:

 • typową tabelę nagłówkową,

 • schemat blokowy układu pomiarowego,

 • wykaz przyrządów,

 • tabele wyników pomiarów i obliczeń,

 • wykresy charakterystyk wykonane zgodnie z instrukcją,

 • wyczerpujące wnioski z uzyskanych wyników pomiarów oraz uwagi odnośnie metod stosowanych przy wykonywaniu pomiarów; zawarcie we wnioskach wyłącznie obserwacji i oczywistych spostrzeżeń bez próby ich uzasadnienia, dyskusji, interpretacji, odwołania się do teorii itd., może stanowić podstawę do odrzucenia sprawozdania.

Do sprawozdania załącza się protokół z wynikami pomiarów, zatwierdzony uprzednio przez nauczyciela akademickiego prowadzącego dane ćwiczenie laboratoryjne. W przypadku braku protokółu z pomiarów, sprawozdanie nie będzie przyjęte, a ćwiczenie laboratoryjne uważane będzie za niewykonane. Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego należy złożyć na następnym ćwiczeniu laboratoryjnym u prowadzącego dany temat. Sprawozdanie z ostatniego ćwiczenia laboratoryjnego należy złożyć nie później niż w ciągu 14 dni.

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego podlega zaliczeniu przez prowadzącego je nauczyciela akademickiego. Pozytywne oceny (lub odpowiednie ilości punktów) uzyskane za sprawozdanie oraz za sprawdzian oznaczają zaliczenie danego ćwiczenia laboratoryjnego.

Sprawozdanie niezaliczone jest zwracane podgrupie do poprawienia w ciągu 7 dni od dnia zwrotu. Każdy kolejny zwrot sprawozdania może powodować obniżenie oceny pozytywnej zaliczającej dane sprawozdanie (o stopniu obniżenia oceny decyduje oceniający sprawozdanie). Brak zaliczenia danego ćwiczenia nie uniemożliwia podgrupie przystąpienia do realizacji innego ćwiczenia.

 

Wzór tabeli nagłówkowej na stronie tytułowej sprawozdania z wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego.

 

LABORATORIUM  TELEDETEKCJI

SPRAWOZDANIE  Z  ĆWICZENIA  LABORATORYJNEGO

Grupa Podgrupa

 

Data wykonania

ćwiczenia

 

Ćwiczenie prowadził
Skład podgrupy :

1

2

3

...

...

Data oddania

sprawozdania

Ocena sprawozdania /

punkty

Temat :

 

 

4) ZASADY OCENIANIA

Ocena / punkty za dane ćwiczenie laboratoryjne jest średnią arytmetyczną ocen / punktów ze sprawdzianu i sprawozdania.

Ogólna ocena / ilość punktów ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych realizowanych w ramach danego przedmiotu, wynika ze średniej arytmetycznej z ocen / ilości punktów uzyskanych za poszczególne tematy. Ocenę ogólną wystawia się według następującej skali:

 

 

Ocena średnia Ocena ogólna
do 2.75  niedostatecznie (ndst.;  2)
2.76-3.25 dostatecznie (dst;     3)
3.26-3.75 dostatecznie plus (dst+;   3.5)
3.76-4.25 dobrze (db;      4)
4.26-4.75 dobrze plus (db+;    4.5)
4.76-5.00 bardzo dobrze (bdb;     5)

 

 

5) UWAGI KOŃCOWE

Wyżej wymienione uwagi należy traktować jako ogólne zalecenia. Szczegółowe wymagania dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów, określają prowadzący je nauczyciele akademiccy w porozumieniu z nauczycielem akademickim odpowiedzialnym za dany przedmiot.

 

KIEROWNIK ZAKŁADU TELEDETEKCJI

dr inż. Jerzy PIETRASIŃSKI

 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu

PODSTAWY TELEDETEKCJI

Przedmiot    specjalistyczny

semestr

forma zajęć
(liczba godzin/rygor -  „x” - egzamin,  uo – ocena uogolniona, „+” – zaliczenie

punkty ECTS

razem

wykłady

ćwiczenia

laboratoria

projekt przejściowy

seminarium

pracownia problemowa

V

45

21+

10uo

14+

-

-

-

3

  

PODSTAWY   TELEDETEKCJI

(treści przedmiotu)

Definicje teledetekcji, istota oraz zadania obserwacji zdalnych (remote sensing) w przeciwieństwie do tzw. metod punktowych (in situ).

Rodzaje promieniowania wykorzystywanego w teledetekcji - fale akustyczne oraz elektromagnetyczne (fale metrowe, mikrofale, podczerwień, promieniowanie widzialne).

Klasyfikacje sensorów stosowanych w teledetekcji (czujniki akustyczne, optoelektroniczne, termowizyjne, mikrofalowe i inne).

Metody emisji i odbioru sygnałów w teledetekcji.

Przetwarzanie sygnałów, danych oraz zobrazowań w urządzeniach i systemach teledetekcyjnych.

Podstawowe charakterystyki oraz parametry urządzeń i systemów teledetekcyjnych (zasięg, czułość, rozdzielczość).

Przykłady urządzeń i systemów teledetekcyjnych oraz ich zastosowania.

 

Przedmiot PODSTAWY TELEDETEKCJI zawiera trzy formy kształcenia co skutkuje trzema rygorami dotyczącymi zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń audytoryjnych (rachunkowych) oraz wykładów. W karcie ocen, protokołach oraz w indeksie będą zatem trzy wpisy: 

 • zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych

 • zaliczenie laboratorium,

 • zaliczenie przedmiotu.

W ocenie końcowej (ZALICZENIE PRZEDMIOTU) uwzględnia się ilość punktów uzyskanych łącznie z:

 • ćwiczeń laboratoryjnych,

 • ćwiczeń audytoryjnych (rachunkowych),

 • testu obejmującego całość problematyki rozważanego przedmiotu poruszanej w ramach wszystkich ww. trzech form kształcenia (ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne oraz wykłady).

Zasady zaliczania poszczególnych rygorów opisane są poniżej.

  

ĆWICZENIA   LABORATORYJNE

W ogólności obowiązują reguły określone w dokumencie pt.: ZASADY REALIZACJI ORAZ ZALICZANIA ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH W LABORATORIUM TELEDETEKCJI. W szczególności ustala się co następuje: 

 •  wszystkie siedem 2-godzinnych ćwiczeń ma charakter zajęć pokazowych; skutkuje to tym, że podgrupa nie wykonuje protokołu oraz sprawozdania,

 • ze sprawdzianu przygotowania studentów do każdego ćwiczenia (tzw. wejściówka) oraz za aktywność w trakcie realizacji ćwiczenia, można otrzymać łącznie od 1 do 3 punktów; zatem ze wszystkich siedmiu ćwiczeń laboratoryjnych można otrzymać sumarycznie od 7 do 21 punktów;

 • nieobecność na zajęciach (bez względu na posiadanie usprawiedliwienia lub jego brak) oznacza zero punktów za dane ćwiczenie, ćwiczenie to musi być zaliczone w sposób określony przez prowadzącego nauczyciela, ponieważ obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa,

 • prowadzący ćwiczenie nauczyciel akademicki wystawia punkty po zakończeniu ćwiczenia informując każdą osobę o liczbie przyznanych punktów za dane ćwiczenie,

 • wszystkie objęte programem przedmiotu ćwiczenia laboratoryjne uznaje się za zaliczone w przypadku uzyskania nie mniej niż 9 punktów i obecności na każdym z ćwiczeń, a w przypadku nieobecności – po zaliczeniu danego ćwiczenia w oddzielnym trybie,

 • wpisy oceny końcowej za ćwiczenia laboratoryjne powinny być dokonywane w dokumentach wszystkich studentów nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym okres sesji egzaminacyjnej,

 • bez względu na faktyczną datę wpisu pierwszej oceny do dokumentów (indeks, karta ocen, protokoły) musi ona być taka sama jaka była w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym okres sesji egzaminacyjnej,

 • poprawnie wypełnione indeksy oraz karty ocen (nazwa przedmiotu, dane nauczyciela akademickiego dokonującego wpisu, itd.) za grupę przynosi starosta do pok. 12/80 (lub 11/80),

 • suma punktów otrzymanych z ćwiczeń laboratoryjnych (gdy jest ich nie mniej niż 9) wliczana jest do łącznej liczby punktów uzyskanych w ramach całego przedmiotu,

 • w przypadku uzyskania 8 i mniej punktów należy poprawić ćwiczenia z których student otrzymał najmniejszą liczbę punktów; zasady realizacji poprawek określają nauczyciele akademiccy prowadzący ćwiczenia,

 • oceny z ćwiczeń laboratoryjnych wystawiane są zgodnie z zasadą podaną w tabeli.

 

Liczba punktów

Ocena za ćw. laborat.

0-8

2

9-10

3

11-13

3,5

14-16

4

17-19

4,5

20-21

5

 

ĆWICZENIA   AUDYTORYJNE

Ćwiczenia audytoryjne obejmują pięć zajęć 2-godzinnych.

Z każdego ćwiczenia można otrzymać od 1 do 3 punktów. Zatem łącznie można otrzymać od 5 do 15 punktów. Nieobecność na zajęciach (bez względu na posiadanie usprawiedliwienia lub jego brak) oznacza zero punktów. Prowadzący ćwiczenie nauczyciel akademicki wystawia punkty po zakończeniu każdych zajęć informując każdą osobę o liczbie przyznanych jej punktów.

Ćwiczenia rachunkowe uznaje się za zaliczone pod warunkiem obecności na każdych zajęciach oraz uzyskania nie mniej niż 7 punktów. Oznacza to, że w przypadku otrzymania 6 i mniej punktów lub nieobecności na zajęciach, nie można zaliczyć ćwiczeń rachunkowych. W celu poprawienia stanu konta punktów należy zdać sprawdzian u prowadzącego ćwiczenia w ustalonej przez niego formie i terminie. W danym semestrze taki dodatkowy termin może być wyznaczony tylko jeden raz.

Suma punktów otrzymanych z ćwiczeń audytoryjnych (gdy jest ich nie mniej niż 7) przy spełnieniu warunku obecności na każdych zajęciach, wliczana jest do łącznej liczby punktów uzyskanych w ramach całego przedmiotu.

Wpisy oceny końcowej za ćwiczenia audytoryjne powinny być dokonywane w dokumentach wszystkich studentów nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym okres sesji egzaminacyjnej. Bez względu na faktyczną datę wpisu pierwszej oceny do dokumentów (indeks, karta ocen, protokoły) musi ona być taka sama jaka była w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym okres sesji egzaminacyjnej. Poprawnie wypełnione indeksy oraz karty ocen (nazwa przedmiotu, dane nauczyciela akademickiego dokonującego wpisu, data itd.) za grupę przynosi starosta do nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia w uzgodnionym uprzednio terminie.

 

WYKŁADY 

Podstawą zaliczenia wykładów jest zaliczenie testu, który przeprowadza się w wyznaczonym przez wykładowcę terminie, najdalej jednak w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym okres sesji egzaminacyjnej.

Test zawiera 10 pytań obejmujących całość problematyki rozważanego przedmiotu poruszanej w ramach wszystkich trzech form kształcenia (ćw. lab., ćw. audyt. oraz wykłady).

Do każdego pytania podanych jest po 5 odpowiedzi. Możliwe są różne warianty począwszy od takiego w którym poprawnych jest 5 odpowiedzi, a kończąc na takim w którym wszystkie zaproponowane odpowiedzi są błędne. Za odpowiedź na pytanie otrzymuje się jeden punkt wtedy, jeżeli zakreśli się poprawne dla danego pytania warianty. Wybierając więcej lub mniej niż trzeba wariantów odpowiedzi lub wybierając warianty błędne, za dane pytanie otrzymuje się zero punktów.

Test rozwiązuje się samodzielnie bez jakichkolwiek dodatkowych pomocy. W przypadku stwierdzenia odstępstw od tych zasad, osoba prowadząca test może zdecydować o wyproszeniu studenta/studentki z sali ze stanem zero punktów za test.

Z powyższych uwag wynika, że z testu można otrzymać od zera do 10 punktów. Test uważa się za zaliczony w przypadku uzyskania nie mniej niż 3 punktów.

 

UWAGI   KOŃCOWE

Uwagi   ogólne 

Prowadzący wykłady nauczyciel akademicki może nagradzać studentów punktami dodatnimi za aktywność w trakcie zajęć. Punkty te dodaje się do łącznej liczby punktów uzyskanych za przedmiot w przypadku uzyskania nie mniej niż:

 • 9 punktów z ćwiczeń laboratoryjnych,

 • 7 punktów z ćwiczeń audytoryjnych,

 • 3 punktów z testu.

 Wyżej wymienione punkty zapisywane są w kolumnie Punkty dodatkowe w arkuszu zatytułowanym Bieżące punkty oraz oceny.

W trakcie trwania zajęć (wykłady, ćw. audyt. oraz ćw. lab.) zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.

W przypadkach niewłaściwego zachowania studentów w trakcie zajęć, prowadzący może ich ukarać punktami ujemnymi.

 

Reguły  zaliczenia  przedmiotu  w  terminie  zasadniczym 

Zaliczanie w pierwszym terminie (czyli w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym pierwszy dzień sesji egzaminacyjnej w danym semestrze) ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych oraz wykładów odbywa się niezależnie. Znaczy to, że do pierwszego (czyli w zasadniczym terminie) zaliczenia testu z wykładów można przystąpić nie mając jeszcze zaliczonych pozostałych dwóch rygorów. W przypadku zaliczenia testu i braku zaliczeń ćwiczeń audytoryjnych oraz/lub ćwiczeń laboratoryjnych, ocena za przedmiot będzie 2 (ndst).

 Brak zaliczenia testu z wykładów zawsze skutkuje oceną 2 (ndst) za przedmiot.

 Nieobecność na teście przy zaliczeniu pozostałych dwóch rygorów skutkuje wpisem nb (nieobecny).

Przedmiot kończy się zaliczeniem, a więc kończy się przed dniem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. Wpisy wszystkich ocen zaliczających lub niezaliczających przedmiot w pierwszym terminie dokonywane są na początku sesji egzaminacyjnej. Wpisy te dotyczą ocen uzyskanych nie później niż w ostatnim dniu roboczym semestru poprzedzającym pierwszy dzień sesji egzaminacyjnej.

Poprawnie wypełnione indeksy oraz karty ocen (nazwa przedmiotu, dane nauczyciela akademickiego dokonującego wpisu, itd.) za grupę przynosi jej starosta do nauczyciela prowadzącego zajęcia w umówionym uprzednio terminie. Oznacza to, że w terminie zasadniczym nie dopuszcza się dokonywania wpisów indywidualnie.

Każde podejście do zaliczenia kończy się oceną i każda ocena musi być wpisana do dokumentów, jednakowa w każdym dokumencie. Wpisy w indeksie, karcie ocen oraz w protokołach, muszą być zatem takie same.

Zaliczając wszystkie rygory z każdego z nich można uzyskać odpowiednio:

 • za ćwiczenia laboratoryjne od 9 do 21 punktów włącznie,

 • za ćwiczenia audytoryjne od 7 do 15 punktów włącznie,

 • za test od 3 do 10 punktów włącznie.

 Pozytywna ocena końcowa za przedmiot uwarunkowana jest zaliczeniem ćwiczeń audytoryjnych oraz laboratoryjnych (potwierdzonym wpisami do indeksu i karty ewidencji ocen) oraz zaliczeniem testu. Ocena ta wynika z sumy wszystkich punktów uzyskanych z poszczególnych rygorów, których może być od 19 do 46 włącznie.

Nagrodowe punkty dodatnie oraz karne punkty ujemne uwzględnia się wtedy, gdy suma punktów za wyżej wymienione rygory jest nie mniejsza niż 19. Znaczy to, że karne punkty ujemne mogą spowodować zejście poniżej progu 19 punktów co skutkuje oceną 2(ndst) za przedmiot i powoduje konieczność powtarzania testu.

Zasada określania oceny końcowej w zasadniczym (pierwszym) terminie jest następująca:

 

Liczba punktów

Ocena końcowa

19-24

3

25-30

3,5

31-35

4

36-40

4,5

41-46

5

 

Zwolnienie z testu jest możliwe tylko w podstawowym terminie pod warunkiem, że uprzednio z ćwiczeń audytoryjnych uzyska się nie mniej niż 11 pkt. (na możliwych 15 pkt.), a z ćwiczeń laboratoryjnych nie mniej niż 14 pkt. na możliwych 21 pkt. (łącznie nie mniej niż 25 pkt.).

 Punkty dodatkowe za aktywność na wykładach dodaje się w tym przypadku do sumy punktów otrzymanych z ćwiczeń laboratoryjnych oraz audytoryjnych, natomiast punkty karne odejmuje się od ww. sumy. Ocena końcowa za przedmiot określana jest wtedy też zgodnie z powyższą tabelą.

Uruchomienie ww. trybu wystawiania oceny końcowej następuje w rezultacie nieobecności osoby zainteresowanej (spełniającej ww. warunki) na zaliczeniu testu w terminie podstawowym. Oczywiście osoba spełniająca ww. warunki może przystąpić do testu za wykład w celu poprawienia końcowej oceny za przedmiot. Musi się ona jednak liczyć również z niebezpieczeństwem braku zaliczenia testu i wszystkimi tego skutkami.

 

Reguły  dotyczące  zaliczenia  przedmiotu  w  terminach  dodatkowych

 Poprawianie ww. testu odbywa się każdorazowo jednocześnie dla wszystkich osób z danego rocznika posiadających zaległość. Pierwszy - jeden termin poprawkowy, może być wyznaczony w czasie sesji egzaminacyjnej, a kolejne w sesji poprawkowej w odstępach nie krótszych niż jeden tydzień. Terminy te uzgadniają z wykładowcą starostowie potoków.

 Dopuszczenie do kolejnych podejść (czyli po terminie podstawowym) do rozwiązania testu za wykłady uwarunkowane jest już posiadaniem zaliczeń (potwierdzonych wpisami do indeksu i karty ewidencji ocen) ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń audytoryjnych.

 Każdorazowe przystąpienie do rozwiązywania testu za wykład oznacza wyzerowanie wyniku poprzedniego podejścia. Ocena końcowa możliwa do otrzymania w kolejnych terminach poprawkowych, włącznie z pierwszym dodatkowym terminem (z wyjątkiem nieobecności usprawiedliwionej), jest sukcesywnie obniżana o pół stopnia względem uzyskanego wyniku. Nie dotyczy to tylko sytuacji, gdy całkowita liczba otrzymanych punktów zawiera się w przedziale pierwszym, czyli wynosi od 19 do 24. Wtedy ocena końcowa jest 3 (dst).

 W przypadku uzyskania łącznie 18 punktów i mniej, ocena końcowa za przedmiot jest 2 (ndst).

 

 W sprawach nieujętych w niniejszych ZASADACH ... obowiązują zapisy dokumentu pt. REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W WAT. We wszystkich innych przypadkach decyzje podejmuje wykładowca prowadzący przedmiot. 

 

KIEROWNIK ZAKŁADU TELEDETEKCJI

dr inż. Jerzy PIETRASIŃSKI

 

 

 

 

Informacje nt. ćwiczeń audytoryjnych oraz laboratoryjnych

(tematy, osoby prowadzące, adresy)

 

Ćwiczenia    audytoryjne

L.p.

Temat ćwiczenia

Prowadzący n.a.

Telefon

Budynek/pokój

1

Metody przeszukiwania przestrzeni oraz fizyczne zasady wykrywania obiektów

mgr inż. Marian ŁAPIŃSKI

6837484

80/106

2

Pomiar odległości oraz prędkości radialnej obiektu

mgr inż. Marian ŁAPIŃSKI

6837484

80/106

3

Skuteczna powierzchnia obiektu

mgr inż. Marian ŁAPIŃSKI

6837484

80/106

4

Zasięg radaru w swobodnej przestrzeni

mgr inż. Marian ŁAPIŃSKI

6837484

80/106

5

Zasięg radaru z uwzględnieniem tłumienia ośrodka propagacji

mgr inż. Marian ŁAPIŃSKI

6837484

80/106

  

 Ćwiczenia    laboratoryjne  

L.p.

Temat ćwiczenia

Prowadzący n.a.

Telefon

Budynek/pokój

1

Sensory akustyczne

dr inż. Mateusz PASTERNAK

6837667

80/110

2

Elementy sonolokacji

dr inż. Mateusz PASTERNAK

6837667

80/112

3

Wykrywanie obiektów
i pomiar ich współrzędnych

mgr inż. Marian ŁAPIŃSKI

6837484

80/106

4

Zasięg radaru

mgr inż. Marian ŁAPIŃSKI

6837484

80/106

5

Radar pierwotny w systemie kierowania ruchem lotniczym

mgr inż. Janusz KARCZEWSKI

6839526

80/11

6

Radar wtórny w systemie kierowania ruchem lotniczym

mgr inż. Dariusz SILKO

6837506

80/12

7

Radar geofizyczny

mgr inż. Marian ŁAPIŃSKI

6837484

80/106

Organizacja ćwiczeń laboratoryjnych

mgr inż. Dariusz SILKO.

 

KIEROWNIK ZAKŁADU TELEDETEKCJI

dr inż. Jerzy PIETRASIŃSKI

 

 
 

Webmaster: Tomasz.Orzechowski@wat.edu.pl, tel:(48 22) 683 79 00