ZAKŁAD  TELEDETEKCJI

 

Wojskowa Akademia TechnicznaWydział ElektronikiInstytut RadioelektronikiZakład Teledetekcji

 

 

 

 

 

       

HISTORIA ZAKŁADU

PRACOWNICY ZAKŁADU

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

BAZA LABORATORYJNA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

PUBLIKACJE

STUDIA KADR DLA MON

 

STUDIA  KADR  DLA  MON

Opracowanie tekstu: Jerzy Pietrasiński

Opracowanie graficzne: Tomasz Orzechowski

 

Stacjonarne studia I – go stopnia (inżynierskie) oraz II – go stopnia (magisterskie)

kadr dla MON.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja.

Korpus osobowy: Radiotechniczny.

Specjalność: Radiolokacja

 

Charakterystyka specjalności.

  

Kształcenie wojskowych specjalistów w zakresie RADIOLOKACJI w WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ (WAT) rozpoczęto w latach pięćdziesiątych. Zatem proces ten trwa w przybliżeniu tyle lat, ile lat liczy sobie polska radiolokacja.

Studia w WAT w specjalności RADIOLOKACJA od początku ulokowane były w INSTYTUCIE RADIOLOKACJI należącym do WYDZIAŁU ELEKTRO-RADIOTECHNICZNEGO, który później przemianowano na WYDZIAŁ ELEKTRONIKI. W roku 2005 nazwa INSTYTUTU RADIOLOKACJI została zmieniona na INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI (IRE). Charakterystyka działalności dydaktycznej oraz badawczej kadry IRE zaangażowanej w problemy radiolokacji, przedstawiona jest na stronach internetowych szczególnie ZAKŁADU TELEDETEKCJI, który w międzyczasie miał następujące nazwy: ZAKŁAD RADIOLOKACJI, ZAKŁAD TEORII I TECHNIKI RADIOLOKACJI. Tamże można również znaleźć ważne informacje dotyczące bazy laboratoryjnej tego zespołu.

Do naboru 2001 włącznie oficerowie - absolwenci specjalności RADIOLOKACJA kończyli studia w następujących profilach:

 • TECHNIKA URZĄDZEŃ RADIOLOKACYJNYCH,

 • SYSTEMY RADIOLOKACYJNE,

 • ROZPOZNANIE I PRZECIWDZIAŁANIE RADIOLOKACYJNE.

W początkowych latach studia realizowano jako inżynierskie, potem funkcjonował model mieszany, czyli studia inżynierskie oraz magisterskie. Następnie realizowano jednolite studia magisterskie, a obecnie zgodnie z zaleceniami MNiSW obowiązuje model studiów szeregowych podzielonych na dwa etapy:

 • studia I – go stopnia (inżynierskie),

 • studia II – go stopnia (magisterskie).

W latach 2002-2007 nie było naborów na specjalność RADIOLOKACJA z uwagi na restrukturyzację SZ RP. Potrzeba ponownego uruchomienia tego typu studiów pojawiła się w roku 2007, czego skutkiem jest DECYZJA Nr 98 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn. 29.02.2008 w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2008r.

Specjalność RADIOLOKACJA jest obecnie ponownie uruchamiana w ramach kierunku studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA. Studia w specjalności RADIOLOKACJA mają na celu kształcenie fachowców w zakresie budowy, eksploatacji oraz pracy bojowej sprzętu radiolokacyjnego zarówno na poziomie pojedynczego radaru, jak i systemu radiolokacyjnego. Duże znaczenie w planie studiów ww. specjalności mają również problemy walki elektronicznej.

Plan studiów, oprócz przedmiotów ogólnych i podstawowych (języki obce, przedmioty humanistyczne i ekonomiczne, matematyka, fizyka, informatyka, metrologia), obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych kształtujących umiejętności absolwenta typowe dla specjalności. W ramach kształcenia kierunkowego student otrzymuje wiedzę w zakresie m.in. podstaw telekomunikacji, optoelektroniki, układów analogowych i cyfrowych, podstaw automatyki oraz systemów mikroprocesorowych. W ramach kształcenia specjalistycznego student otrzymuje niezbędną wiedzę oraz nabywa umiejętności w zakresie projektowania, technologii realizacji oraz eksploatacji podzespołów z zakresu techniki mikrofalowej, urządzeń nadawczo – odbiorczych, systemów antenowych, teorii radiolokacji i radionawigacji, układów przetwarzania sygnałów, transmisji danych, fuzji danych oraz urządzeń zobrazowania informacji. Sporo miejsca w planie studiów zajmują problemy programowania i technik komputerowych, a w tym zasady projektowania oraz zastosowania platform specjalizowanych.

Atrakcyjność niniejszej specjalności wynika m.in. z faktu, że zajęcia teoretyczne uzupełniane są ćwiczeniami realizowanymi z wykorzystaniem dobrze wyposażonej i ciągle unowocześnianej bazy laboratoryjnej IRE. Ponadto w planach studiów uwzględniono zajęcia prowadzone w ramach praktyk w CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH w Koszalinie.

Doświadczona kadra dydaktyczna IRE posiada uznany, znaczny dorobek naukowy w tematach związanych z teorią, techniką i zastosowaniami radiolokacji oraz zautomatyzowanymi systemami radiolokacyjnymi. Wynika to z faktu, że w rezultacie wieloletniej dobrej współpracy głównie z PRZEMYSŁOWYM INSTYTUTEM TELEKOMUNIKACJI (PIT) oraz z CENTRUM NAUKOWO – PRODUKCYJNYM ELEKTRONIKI PROFESJONALNEJ RADWAR S.A., zespoły z IRE brały istotny udział w pracach przy nieomalże wszystkich ważnych projektach polskiej radiolokacji. Dotyczy to m.in. takich tematów jak: NATAL, WISŁOK, KOS, CHICAGO, WENUS, ASYR, WISŁA/BRDA, BREŃ, ODRA, NURZEC, LIWIEC, LENA, WOŁCZENICA, GUNICA itd.. Ścisłe kontakty z szeroko rozumianym polskim przemysłem radiolokacyjnym pozwalają na wypełnianie treści przedmiotów specjalistycznych zagadnieniami związanymi z projektowanymi aktualnie najnowszymi krajowymi radarami oraz zautomatyzowanymi systemami radiolokacyjnymi.

Reasumując, studia w specjalności RADIOLOKACJA przygotowują do eksploatacji sprzętu radiolokacyjnego zarówno na poziomie sensora, czyli radaru jak i na poziomie zautomatyzowanego systemu radiolokacyjnego. Pierwsze miejsca pracy dotyczą głównie stanowisk w WOJSKACH RADIOTECHNICZNYCH SIŁ POWIETRZNYCH (WRt SP) RP. Są to kolejno kompanie radiotechniczne, bataliony radiotechniczne oraz brygady radiotechniczne. Pracę można również znaleźć w jednostkach radiotechnicznych MARYNARKI WOJENNEJ i WOJSK LĄDOWYCH. Możliwe jest zatrudnienie w wojskowych warsztatach remontowych oraz w szkolnictwie wojskowym i w wojskowych ośrodkach naukowo-badawczych.

Warto dodać, że po zakończeniu kariery wojskowej absolwenci specjalności RADIOLOKACJA nie mają kłopotów ze znalezieniem atrakcyjnej pracy. Omawiana specjalność mieści się bowiem w kierunku studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, a jej nowoczesny program gwarantuje, że absolwent zdobywa wysokie kwalifikacje (wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne) wymagane w profesjonalnych zespołach funkcjonujących w obszarze elektroniki przemysłowej i telekomunikacji. Ciekawe miejsca pracy proponują naszym absolwentom m.in. takie firmy jak RADWAR S.A., PIT, ośrodki kontroli ruchu lotniczego itd..

 

Mobilny radar TRS-15 (PIT).

 

Transportowalny radar dalekiego zasięgu TRD-1211 (PIT).

 

Radar dalekiego zasięgu TRD-1222 (PIT) na stacjonarnym posterunku

pracującym w systemie BACKBONE.

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster: Tomasz.Orzechowski@wat.edu.pl, tel:(48 22) 683 79 00